TRYGGHETSPARTIET


TRYGGHETSPARTIET är ett parti, vars främsta uppgift är att tillvarata pensionärers, men även andra åldersgruppers
intressen i de politiska församlingarna. Dessutom att allmänt verka för ökat välstånd och en högre livskvalitet för
alla medborgare. Partiet arbetar tvärpolitiskt och driver sakpolitik till nytta för samhället i dess helhet, värnar om
individens frihet, verkar för ökad social trygghet samt tillvaratagande av äldre medborgares erfarenhet kompetens och kunskap.