PensionernaDen första januari 1960 startade ATP-systemet (Allmän Tjänste Pension), som finansierades genom
en pensionsavgift. I början var allt frid och fröjd. Pengarna strömmade in och utbetalningarna var små.
När utbetalningarna började bli större tyckte politikerna att det blev för dyrt och 1994 införde man
ett nytt system, som innebar att pensionerna blir lägre.

Det nya systemet är försett med en listig mekanism, som heter förskott. Detta innebär att pensionen
i början av pensionsperioden räknas upp med ett visst belopp. Återbetalningen sker sedan genom att
pensionsuppräkningen varje år minskas med 1,6 procent (avsikten är att pensionerna skall följa den allmänna
löneutvecklingen - 1,6%). Pensionärerna upplever förmodligen att pensionen är hygglig i början av
pensionsperioden. Efter ett antal år när man märker att pensionen inte räcker till är man för trött för att
protestera.

En annan ändring, som man införde, är att en arbetstagare endast kan tillgodoräknas inbetalda avgifter
upp till 8,07% av inkomstbasbeloppet. Om arbetsgivaren betalar in ett högre belopp än dessa 8,07% tillfaller
överskottet staten. Detta överskott är i realiteten en dold extra skatt trots att det kallas pensionsavgift
och uppgår till flera miljarder kronor varje år. Pengarna kunde istället t.ex. användas för att reducera
1,6%-avdragets inverkan.

Politikerna har infört ytterligare en funktion, som minskar pensionerna. Funktionen kallas "bromsen" och minskar
pensionerna när ekonomin i landet utvecklas negativt. Någon "gas" när ekonomien utvecklas positivt finns däremot inte.